New York

Putnam Valley
Thumbnail
Putnam Valley,NY